VERKOOP- LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
artikel 1
Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen door ons gedaan, alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord door ons aangegaan. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden alleen, indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd.

artikel 2
Aanbiedingen en prijsopgaven
Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend en gebaseerd op de bij aanvrage of op het tijdstip van aanvraag verstrekte gegevens. Alle prijzen gelden voor levering af magazijn en zijn, indien niet anders vermeld, inclusief omzetbelasting. Gegevens zijn onderhevig aan wijzigingen, zodat elke aanbieding of prijsopgave ons niet bindt. Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen, dan behouden wij ons het recht voor om het prijsverschil aan de cliënt door te berekenen. Zijnerzijds zal cliënt het recht hebben, mits aangetekend binnen drie dagen na kennisneming van de prijsverhoging, de aan ons verstrekte opdracht terug te nemen. Eventuele reeds gedeeltelijk geleverde goederen zal cliënt, tegen de voor de verhoging geldende prijsafspraken, betalen.

artikel 3
Overeenkomsten
Alle overeenkomsten binden ons pas nadat deze door onze directie, of schriftelijk gemachtigde personen, zijn geaccepteerd en schriftelijk zijn bevestigd.

artikel 4
Levertijden
Levertijd wordt bij benadering vastgesteld. Indien de levertijd meer dan 25% wordt overschreden en met een minimum van vijf werkdagen, heeft cliënt het recht om de geplaatste order te annuleren. Met Overschrijding van de levertijd zal echter nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding. Gezien de vele van invloed zijnde factoren is het voor Partijhal Rotterdam onmogelijk om een levertijd te garanderen. Enorme overschrijding van de levertijd is helaas een risico, welk cliënt zich vooraf zal moeten realiseren.

artikel 5
Levering
Levering geschiedt af magazijn. Vervoer is voor risico van cliënt, zelfs indien levering franco is, tenzij de goederen door Partijhal Rotterdam zelf worden vervoerd. Indien goederen gereed staan voor vervoer, verplicht cliënt deze binnen zeven dagen af te nemen. Na deze periode zal het totaalbedrag dat bij afname verschuldigd zou zijn, van cliënt gevorderd worden, ook zonder levering van bedoelde goederen. De goederen blijven ter beschikking staan van cliënt, tegen een opslagvergoeding van € 7,50 per pallet per week.

artikel 6
Herroepingsrecht
Indien een verkeerd artikel besteld is of een artikel niet aan de verwachting voldoet, kan de klant deze (mits ongebruikt en in onbeschadigde toestand) binnen 15 dagen na afleveringsdatum retour zenden. Dit na overleg met de leverancier. Indien gewenst kan het verkeerd bestelde artikel omgeruild worden voor een ander artikel of het aankoopbedrag + verzendkosten geretourneerd worden. Verzendkosten voor retourzendingen zijn altijd voor de rekening van de koper. Alleen aangetekende retourzendingen worden in behandeling genomen. Mocht er door Partijhal Rotterdam een verkeerd artikel geleverd zijn, zal deze het artikel op zijn kosten omruilen. Geopende verpakkingen van genummerde artikelen zoals bingo- en kienboeken en gebruiksartikelen zoals markers, stiften en dabbers kunnen niet geretourneerd worden. Indien slechts een gedeelte van de geleverde goederen retour worden gezonden, worden de verzendkosten niet vergoed. Bij geaccepteerde retourzendingen zal Partijhal Rotterdam het door U betaalde inkoopbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen, op het door U gebruikte bankrekeningnummer crediteren. Speciaal voor de koper geproduceerde of geassembleerde artikelen, kunnen niet retour worden genomen.

Artikel 7
Garantie
Op alle producten geeft Partijhal Rotterdam, tenzij bij opdracht of levering uitdrukkelijk anders overeengekomen, een jaar garantie op fabrieks dan wel productiefouten. Voor schade, dan wel fouten ontstaan door slijtage of verkeerd gebruik, kan Partijhal Rotterdam nooit door cliënt aansprakelijk worden gesteld. Indien cliënt afwijkingen in de kwaliteit ontdekt, hoe klein dan ook, is hij verplicht dit onmiddellijk te melden aan Partijhal Rotterdam, zodat deze in staat is om de gebreken te onderzoeken en zonodig de gehele batch, in het belang van de consument, uit de markt te nemen. Cliënt zal Partijhal Rotterdam nimmer aansprakelijk stellen voor enige schade, hoe redelijk dan ook, ten gevolge van foute, slechte of afwijkende productie. Zichtbare afwijkingen van de geleverde goederen dient cliënt binnen zeven dagen na levering te melden. Indien de geleverde producten niet conform bestelling zijn geleverd, zal Partijhal Rotterdam deze goederen terugnemen tegen de gefactureerde prijs en opnieuw franco leveren.

artikel 8
Betalingsconditie
Cliënt dient de overeengekomen betalingstermijn strikt na te komen. Partijhal Rotterdam is te allen tijde gerechtigd om betalingscondities naar eigen inzicht te wijzigen alvorens over te gaan tot leveren, zelfs indien schriftelijk een krediet is bedongen door cliënt. Weigering van cliënt om een eventuele betalingszekerheid te stellen, geeft Partijhal Rotterdam het recht de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar rechten op vergoeding van de gemaakte kosten. Zolang cliënt de geleverde goederen niet geheel heeft voldaan, blijven deze goederen eigendom van Partijhal Rotterdam. Na overschrijding van de betalingstermijn zal Partijhal Rotterdam wegens renteverlies een vergoeding berekenen van 1% per gehele of gedeeltelijke kalendermaand, zonder dat enige in gebrekestelling is vereist. Op eerste verzoek van Partijhal Rotterdam is cliënt verplicht de goederen terug te leveren, onverminderd het recht van Partijhal Rotterdam om het gehele factuurbedrag te vorderen. Partijhal Rotterdam heeft verder het recht om de factuur ter incasso uit handen te geven aan een advocaat of incassobureau. Op dat moment is cliënt verplicht hiervoor een vergoeding aan Partijhal Rotterdam te betalen van 15% van het totale verschuldigde bedrag.

artikel 9
Inkoopvoorwaarden
Indien cliënt inkoopvoorwaarden voert, zijn deze voor ons niet bindend, voor zover deze afwijken van deze verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden.

Artikel 10
Prijzen op onze website gelden uitsluitend bij bestellingen via onze webwinkel.
Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend.
Alle prijzen en aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt.
Prijswijzigingen en/of modelwijzigingen voorbehouden.
U ontvangt altijd een afhaalbewijs. Uw bestelling blijft 7 dagen gereserveerd.
Hierna wordt Uw bestelling door ons geannuleerd!
Bij te verzenden bestellingen wordt uw bestelling door ons geannuleerd indien de proforma rekening niet binnen 14 dagen na besteldatum op onze rekening is bijgeschreven.

Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Partijhal Rotterdam kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Partijhal Rotterdam, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Partijhal Rotterdam verstrekt.  Partijhal Rotterdam kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw bedrijfsnaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw bankrekeningnummer
- Uw IP-adres

WAAROM PARTIJHAL ROTTERDAM GEGEVENS NODIG HEEFT

Partijhal Rotterdam verwerkt uw persoonsgegevens om uw bestellingen te kunnen factureren en te verzenden. Uw e-mailadres wordt gebruikt om u te informeren aangaande de status en leverdatum van uw bestelling. Bij twijfel over uw bestelling kunnen wij dan, telefonisch of per e-mail, contact met u op nemen. Uw bankrekeningnummer voor eventuele creditering van geleverde goederen.
Daarnaast kan Partijhal Rotterdam uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG PARTIJHAL ROTTERDAM GEGEVENS BEWAART

Partijhal Rotterdam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Partijhal Rotterdam verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Deze worden gebruikt voor adressering, Post.nl, D.P.D en/of D.H.L., en overheidsinstanties die hier recht op hebben.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Partijhal Rotterdam worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Partijhal Rotterdam gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
GOOGLE ANALYTICS
Partijhal Rotterdam maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Partijhal Rotterdam bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Partijhal Rotterdam te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Partijhal Rotterdam heeft hier geen invloed op.
Partijhal Rotterdam heeft Google geen toestemming gegeven om via Partijhal Rotterdam verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@partijhal-rotterdam.nl. Partijhal Rotterdam zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

RECLAME OP DE WEBSITE VAN PARTIJHAL ROTTERDAM

Verenigingen kunnen reclame maken op de website van Partijhal Rotterdam. Partijhal Rotterdam maak alleen de door U aangeleverde gegevens, voor de door u met Partijhal Rotterdam overeengekomen tijdsduur, of tot dat u aangeeft dat deze verwijderd kunnen worden, openbaar. De aanvrager kan hiervoor een e-mail sturen naar info@partijhal-rotterdam.nl. Partijhal Rotterdam zal deze gegevens, indien deze vraag door de gemachtigde persoon is ingediend, binnen 4 weken verwijderen.

BEVEILIGEN

Partijhal Rotterdam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Partijhal Rotterdam maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Partijhal Rotterdam verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Partijhal Rotterdam op via info@partijhal-rotterdam.nl. www.partijhal-rotterdam.nl is een website van Partijhal Rotterdam. Partijhal Rotterdam is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Ruijsdaellaan 65 te 4625 BK te Bergen op Zoom

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 24095131

Telefoon: +31 164256810

E-mailadres: info@partijhal-rotterdam.nl

PARTIJHJAL ROTTERDAM HEEFT DEZE GEGEVENS NODIG OM UW BESTELLING TE KUNNEN VERWERKEN.
Met het accepteren van de algemene voorwaarden, gaat U akkoord met de privacyverklaring van PARTIJHAL ROTTERDAM.

© 2018 - 2024 Partijhal Rotterdam | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel